Hakkımızda

Lorem Ipsum, dizgi ve baský endüstrisinde kullanýlan mýgýr metinlerdir. Lorem Ipsum, adý bilinmeyen bir matbaacýnýn bir hurufat numune kitabý oluþturmak üzere bir yazý galerisini alarak karýþtýrdýðý 1500'lerden beri endüstri standardý sahte metinler olarak kullanýlmýþtýr. Beþyüz yýl boyunca varlýðýný sürdürmekle kalmamýþ, ayný zamanda pek deðiþmeden elektronik dizgiye de sýçramýþtýr. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlarý da içeren Letraset yapraklarýnýn yayýnlanmasý ile ve yakýn zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayýncýlýk yazýlýmlarý ile popüler olmuþtur

Yinelenen bir sayfa içeriðinin okuyucunun dikkatini daðýttýðý bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanýn amacý, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek' yazmaya kýyasla daha dengeli bir harf daðýlýmý saðlayarak okunurluðu artýrmasýdýr. Þu anda birçok masaüstü yayýncýlýk paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayýlan mýgýr metinler olarak Lorem Ipsum kullanmaktadýr. Ayrýca arama motorlarýnda 'lorem ipsum' anahtar sözcükleri ile arama yapýldýðýnda henüz tasarým aþamasýnda olan çok sayýda site listelenir. Yýllar içinde, bazen kazara, bazen bilinçli olarak (örneðin mizah katýlarak), çeþitli sürümleri geliþtirilmiþtir. 

Lorem Ipsum, dizgi ve baský endüstrisinde kullanýlan mýgýr metinlerdir. Lorem Ipsum, adý bilinmeyen bir matbaacýnýn bir hurufat numune kitabý oluþturmak üzere bir yazý galerisini alarak karýþtýrdýðý 1500'lerden beri endüstri standardý sahte metinler olarak kullanýlmýþtýr. Beþyüz yýl boyunca varlýðýný sürdürmekle kalmamýþ, ayný zamanda pek deðiþmeden elektronik dizgiye de sýçramýþtýr. 1960'larda Lorem Ipsum pasajlarý da içeren Letraset yapraklarýnýn yayýnlanmasý ile ve yakýn zamanda Aldus PageMaker gibi Lorem Ipsum sürümleri içeren masaüstü yayýncýlýk yazýlýmlarý ile popüler olmuþtur

Yinelenen bir sayfa içeriðinin okuyucunun dikkatini daðýttýðý bilinen bir gerçektir. Lorem Ipsum kullanmanýn amacý, sürekli 'buraya metin gelecek, buraya metin gelecek' yazmaya kýyasla daha dengeli bir harf daðýlýmý saðlayarak okunurluðu artýrmasýdýr. Þu anda birçok masaüstü yayýncýlýk paketi ve web sayfa düzenleyicisi, varsayýlan mýgýr metinler olarak Lorem Ipsum kullanmaktadýr. Ayrýca arama motorlarýnda 'lorem ipsum' anahtar sözcükleri ile arama yapýldýðýnda henüz tasarým aþamasýnda olan çok sayýda site listelenir. Yýllar içinde, bazen kazara, bazen bilinçli olarak (örneðin mizah katýlarak), çeþitli sürümleri geliþtirilmiþtir.